Uten impulser pulserer vi ikke

christine.jpg

Av
Lene-Marie Monrad-Hole
Barnehagelærer, forfatter og fagformidler

Christine Wallumrød
Barnehagelærer, forfatter og fagformidler

 

Del 1: Prosjektarbeid i barnehagen

Thorsteinson skriver at «når barn og voksnes meningsskaping kobles til hverandre, kan prosjektbasert arbeid bidra til fornyet innsikt og forståelse for fenomener i verden og en barnehage i konstant endring.» (Torsteinson I: Bakke, Jensen og Sæbø (red.) Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen)

Hva er det vi vil at barn skal være? Hva slags samfunn er det vi skal ha? Hva slags kompetanser trenger vi for å mestre og påvirke fremtiden?

Mennesker har et grunnleggende behov for å føle seg verdifull og at man hører til. På hvilke måter kan prosjektarbeid styrke barnas identitet, trygghet og deltakelse? Hvordan kan prosjektarbeid som arbeidsform skape arenaer for barnas følelse av mestring, egenverd, at de er en del av noe større og at de spiller en rolle for andre? Vi er fast bestemt på at prosjektarbeid som form der vi samskaper en felles historie kan være med på å skape meningsfulle hverdager for barnegruppene.

Ordet meningsskaping brukes ofte i barnehagesammenheng. Vi må gjennomgående evaluere om det vi tilbyr og planlegger på barns vegne kan gjøres på andre måter slik at vi ikke tilbyr en ensidig tradisjonspedagogikk. Det handler på så mange måter om å unngå det som er statisk vanedannende og behagelig. Personalet i barnehagen er ansvarlige premissleverandører for å skape møteplasser som gir opplevelse av sammenheng og mening for både barn og voksne.

Pedagogikk handler om å GJØRE. Å GJØRE hverdagen sammen med barna.
Da må vi ta valg. Hva skal inn og hva skal ut?
På hvilken måte skaper vi opplevelser av sammenhenger i barns liv i barnehagen?

Å jobbe prosjektbasert kan handle om å leke og utforske seg frem til en felles historie, vår historie, det som binder oss sammen og gir oss glede og glød i barnehagelivet vårt. Rammeplanen er tydelig på at alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Det handler om å legge gode rammer for et inkluderende fellesskap som barna kan virke med i. Å ta barns medvirkningsrett på alvor handler om å planlegge slik at alle barna kan få oppleve seg som aktører inn i fellesskapet. Vi har tro på en planleggingsform som bærer preg av en rød tråd slik at prosjektarbeidet kan bidra til å skape møteplasser som gir opplevelser av mening og sammenheng for både barn og personale. Det må jo gi mening.

Derfor skal del 2 om prosjektarbeid handle om:
Prosjektledelse og planlegging av kreative prosesser - hvor er det lurt å starte?

barn (1).png